Detailed
search
Click to open the filter
MGM Reality Real estate center
Poctivá Slovenská Realitka

Processing of personal data

Ochrana osobnosti a súkromia v rátane diskrétneho narábania s informáciami je u nás úplnou  samozrejmosťou. S vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne a výlučne z vašim súhlasom v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú u nás v bezpečí vďaka viacúrovňovému systému zabezpečenia a kontrolným mechanizmom. K osobným údajom jednotlivých klientov majú prístup len konkrétni zamestnanci a partneri MGM ®, ktorí boli preškolení

Predstavitelia MGM® sa zúčastňujú  pravidelných školení  o osobných údajoch o čom vypovedá certifikácia, ktorú nájdete pri jednotlivých kanceláriách MGM ®.

Všetky osobné údaje spracúvame v evidovanom  informačnom systéme osobných údajov podľa §43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Práva dotknutej osoby

Náš klient, ako tzv. dotknutá osoba, má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od MGM ® ako prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.